Informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ: https://filtermaker.pl/

ARTYKUŁ 1: PREAMBUŁA

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej: https://filtermaker.pl/.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o :

W jaki sposób są gromadzone i przetwarzane ich dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Obejmuje to imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy, adres e-mail, lokalizację użytkownika lub jego adres IP;

Jakie są prawa użytkowników w odniesieniu do tych danych?

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych?

Komu przekazywane są te dane ;
Wreszcie, polityka witryny dotycząca plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie noty prawnej i Ogólnych warunków użytkowania, z którymi użytkownicy mogą zapoznać się pod następującym adresem

https://filtermaker.fr/mentions-légales/

ARTYKUŁ 2: OGÓLNE ZASADY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia europejskiego 2016/679, gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników strony odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

1/8

Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość: dane mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, który jest ich właścicielem. W każdym przypadku gromadzenia danych osobowych użytkownik zostanie poinformowany o tym, że jego dane są gromadzone oraz w jakim celu są one gromadzone;

Ograniczone cele: gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w jednym lub kilku celach określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania;

Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne do właściwej realizacji celów witryny;

Ograniczone czasowo zatrzymywanie danych: dane są zatrzymywane przez ograniczony okres czasu, o czym użytkownik jest informowany. Jeśli nie można podać tych informacji, użytkownik jest informowany o kryteriach stosowanych do określenia okresu przechowywania danych;

Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności gromadzonych danych.

Aby być zgodnym z prawem i zgodnie z wymogami art. 6 rozporządzenia europejskiego 2016/679, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie wtedy, gdy spełniają one co najmniej jeden z następujących warunków

Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie danych;

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;

Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na zobowiązanie prawne;

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych może być niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych jest konieczne ze względu na uzasadnione i prywatne interesy administratora lub strony trzeciej.

ARTYKUŁ 3: DANE OSOBOWE GROMADZONE I PRZETWARZANE PODCZAS PRZEGLĄDANIA WITRYNY

2/8

A. GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE ORAZ METODA ICH GROMADZENIA


Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej Producenta Filtrów to

następujące:

– Imię i nazwisko
– Nazwa
– Firma
– Poczta
– Numer telefonu

Dane te są gromadzone, gdy użytkownik wykonuje jedną z następujących operacji w witrynie:

Zapytanie ofertowe Prośba o kontakt

Administrator danych będzie przechowywał wszystkie dane zgromadzone w swoich systemach komputerowych na stronie internetowej w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa przez okres : – plik cookie analizy wizyt: 13 miesięcy.

Dane są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: Analityka

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne: – Zgoda użytkownika

B. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Dane osobowe gromadzone przez witrynę nie są przekazywane osobom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez redaktora witryny.

C. HOSTING DANYCH
Strona producenta filtrów jest obsługiwana przez : OVH, której siedziba mieści się pod adresempo :

2 rue Kellermann 59 100 Roubaix Francja

Z gospodarzem można się kontaktować pod numerem telefonu: 1007.

Dane gromadzone i przetwarzane przez witrynę są przechowywane i przetwarzane wyłącznie we Francji.

3/8

ARTYKUŁ 4: ADMINISTRATOR DANYCH

A. ADMINISTRATOR DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: Romain Cochard. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: 0662568714.

Administrator danych jest odpowiedzialny za określenie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

B. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych zobowiązuje się do ochrony zgromadzonych danych osobowych, nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wiedzy użytkownika oraz przestrzegania celów, dla których dane te zostały zgromadzone.

Witryna posiada certyfikat SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania informacji i danych w witrynie.

Certyfikat SSL (certyfikat “Secure Socket Layer”) ma na celu zabezpieczenie danych wymienianych między użytkownikiem a witryną.

Ponadto administrator danych zobowiązuje się powiadomić użytkownika o wszelkich korektach lub usunięciu danych, chyba że wiązałoby się to z niewspółmiernie dużymi formalnościami, kosztami i krokami dla użytkownika.

W przypadku naruszenia integralności, poufności lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkownika w dowolny sposób.

ARTYKUŁ 5: PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa

Aby administrator danych mógł spełnić prośbę, użytkownik musi podać następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Administrator danych jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi użytkownikowi w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni.

4/8

A. PRZEDSTAWIENIE PRAW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH

a. Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych

Użytkownik może przeglądać, aktualizować, modyfikować lub zażądać usunięcia swoich danych, zgodnie z procedurą określoną poniżej:

Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres romain@filtermaker.io.

b. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, będących w posiadaniu serwisu, do innego serwisu, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

Wyślij wiadomość e-mail na adres romain@filtermaker.io.

c. Prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych przez stronę, przy czym strona nie może odmówić, chyba że można wykazać, że istnieją uzasadnione i ważne powody, które mogą mieć pierwszeństwo przed interesami oraz prawami i wolnościami użytkownika.

Aby zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, użytkownik musi postępować zgodnie z następującą procedurą:

Wyślij wiadomość e-mail na adres romain@filtermaker.io.

d. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, jeżeli decyzja ta wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

e. Prawo do decydowania o losie danych po śmierci

5/8

Użytkownikowi przypomina się, że może on zorganizować, co ma się stać z jego zgromadzonymi i przetwarzanymi danymi w przypadku jego śmierci, zgodnie z ustawą nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r.

f. Prawo do zwrócenia się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku, gdy administrator danych zdecyduje się nie odpowiedzieć na wniosek użytkownika, a użytkownik chce zakwestionować tę decyzję lub jeśli uważa, że jedno z praw wymienionych powyżej zostało naruszone, ma prawo skierować sprawę do CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) lub do dowolnego właściwego sędziego.

B. DANE OSOBOWE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Zgodnie z postanowieniami art. 8 europejskiego rozporządzenia 2016/679 oraz francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić wyłącznie osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat.

Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 15 roku życia, do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Redaktor witryny zastrzega sobie prawo do sprawdzenia za pomocą dowolnych środków, czy użytkownik ma ukończone 15 lat lub czy uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego przed rozpoczęciem przeglądania witryny.

ARTYKUŁ 6: KORZYSTANIE Z PLIKÓW “COOKIES”

Witryna może wykorzystywać techniki “cookies”.

Plik “cookie” to niewielki plik (mniej niż 4 kb), przechowywany przez witrynę na dysku twardym użytkownika, zawierający informacje o jego zwyczajach związanych z przeglądaniem stron internetowych.

Pliki te umożliwiają przetwarzanie danych statystycznych i informacji o ruchu, ułatwiają nawigację i poprawiają jakość usług w celu zapewnienia wygody użytkownikom.

W przypadku korzystania z plików “cookie”, które wiążą się z przechowywaniem i analizą danych osobowych, konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika.

6/8

Zgoda użytkownika jest uznawana za ważną przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy. Po upływie tego okresu witryna ponownie poprosi użytkownika o zgodę na zapisanie plików “cookies” na jego dysku twardym.

a. Sprzeciw użytkownika wobec używania plików “cookies” przez stronę

Pliki cookie, które nie są niezbędne do działania witryny, są umieszczane na terminalu użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę w następujący sposób:

Kliknij przycisk Usuń pliki cookie

Użytkownik jest informowany, że może sprzeciwić się zapisywaniu takich plików “cookie”, konfigurując swoją przeglądarkę.

W celach informacyjnych użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby sprzeciwiała się zapisywaniu plików “cookies”:

Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference s

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Jeżeli użytkownik zdecyduje się dezaktywować pliki “cookies”, będzie mógł kontynuować przeglądanie witryny. Jednak wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu witryny spowodowane taką manipulacją nie mogą być uznawane za zawinione przez redaktora witryny.

b. Opis plików “cookies” używanych przez witrynę

Redaktor witryny zwraca uwagę użytkownika na fakt, że podczas nawigacji wykorzystywane są następujące pliki cookie:

7/8

Coockie: Google analytics, Facebook, Linkedin

ARTYKUŁ 7: WARUNKI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z niniejszą polityką prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie pod następującym adresem

https://filtermaker.pl/mentions-légales

Redaktor strony zastrzega sobie prawo do jej modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Dlatego też użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności w celu uzyskania informacji o najnowszych zmianach.

Użytkownik jest informowany, że niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu: 10/06/2021.

ARTYKUŁ 8: AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Przeglądając stronę, użytkownik zaświadcza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą politykę prywatności oraz akceptuje jej warunki, w szczególności w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych, a także stosowania plików “cookies”.